Komunikat RODO

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( U E ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanego RODO, które reguluje przetwarzanie Państwa danych osobowych przez PPUH „Hewea-2”.

W związku z tym, w trosce o prywatność i ochronę danych, przesyłamy szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest PPUH „HEWEA-2”

  • adres: PPUH „HEWEA-2”; ul. Magazynowa 9a; 86-300 Grudziądz
  • kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@hewea2.pl
  • kontakt telefoniczny: 56 46 446 31

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMNISTRATORA

Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na potrzeby realizacji usług oferowanych przez ADMINISTRATORA na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) Rozporządzenia RODO w celu zawarcia przez Pana/Panią z ADMINISTRATOREM umowy kupna produktów oferowanych na stronie internetowej ADMINISTRATORA : www.hewea2.pl oraz punktu stacjonarnego PPUH „HEWEA-2” ul. Magazynowa 9a; 86-300 Grudziądz

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, firmom kurierskim, operatorom pocztowym, organom podatkowym, pracownikom ADMINISTRATORA, firmie księgowej obsługującej ADMINISTRATORA itp..

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji usług oferowanych przez PPUH „HEWEA-2” atakże przez okresy uregulowane w ustawie o rachunkowości, tj. przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym doszło do wygaśnięcia współpracy o ile nie powstanie konieczność ich dłuższego przetwarzania w związku z innymi zdarzeniami lub obowiązującymi przepisami. Informujemy, że do Państwa danych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające ( działające na nasze zlecenie) , takie jak firmy kurierskie i transportowe. Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ( poza UE ) lub organizacji międzynarodowej.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane dotyczą to każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie)
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora
  • ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości oferowanych usług i realizowaniem konkretnych działań przez ADMINISTRATORA.

KONTAKT

Mapa dojazdu

P.P.U.H Hewea-2
ul. Magazynowa 9A
86-300 Grudziądz
Telefon: (56) 46-446-31
Tel kom: 507-029-511
Fax: (56) 46-446-31
biuro@hewea2.pl